Instagram nyereményjáték szabályzat

SORSOLÁS

Kisorsoltuk Instagram játékunk pendrive nyereményeit, a szerencsés nyertesek: @manoruhak @bagossyrajongoi és @e.takacs02

Gratulálunk nekik!

* * *

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NÚSZ Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45., B épület, továbbiakban Szervező) által üzemeltetett, www.nemzetiutdij.hu weboldalon elérhető (Instagram Nyereményjáték) elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

A Játék szervezője és lebonyolítója a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Szervező).

A Játékot a Szervező az Instagram felületén bonyolítja, míg a nyertes Játékosok a random.org rendszerének igénybe vételével kerülnek kisorsolásra.

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Játékban részt vehet minden természetes, cselekvőképes felnőtt korú személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: Játékos).

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

  • jelen Szabályzat elfogadása,
  • a Játék időtartama alatt a Játékos a Szervező „nemzetiutdij” elnevezésű Instagram oldalán a Játékról szóló posztban a kép alatt hozzászólásban érdemben válaszol a posztban feltett kérdésre: „Te milyen zenét vinnél magaddal pendrive-on egy utazásra?”,
  • a Szabályzatban meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulást annak Szabályzatban előírt érvényességi ideje előtt visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játékkal vagy a Szervezővel kapcsolatban bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

3. A JÁTÉK LEÍRÁSA

A Játék kezdetekor a Szervező a Játékról szóló posztot tesz közzé a „nemzetiutdij” Instagram oldalának hírfolyamában. A Játék időtartama alatt a Játékos a Játékról szóló posztban a kép alatt hozzászólásban érdemben válaszol a posztban feltett kérdésre: „Te milyen zenét vinnél magaddal pendrive-on egy utazásra?”

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2020. július 13. napján 08 óra 00 perc és 2020. július 17. napján 08 óra 00 perc között zajlik.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 08 óra 00 percig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező válaszok a sorsoláson nem vesznek részt.

5. NYEREMÉNY

A Játék nyereménye: 3 x 1 db NÚSZ-os pendrive

Nyertesek a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékosok.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni. A nyeremény átadása során (annak körülményeire tekintettel) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 76. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak az irányadók, azaz a verseny, vetélkedő során alkalmazandó rendelkezésekre való tekintettel, ezek után a személyi jövedelemadó bevallási és befizetési kötelezettség a kifizetőt terheli. Kifizetőnek a Szervező minősül.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A Szervező az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

6. SORSOLÁS

A sorsolás 2020. július 17-én 11 órakor történik egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal (random.org), a Szervező 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

A sorsolás alkalmával a nyereményhez 10 fő pótnyertes sorsolása is történik. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Szervező NÚSZ Zrt. tulajdonában marad.

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után az Instagram felhasználóneve nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki az értesítés kiküldését követően 3 munkanapon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételére vonatkozóan. Ebben az esetben a pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre.

7. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE

A Szervező a „nemzetiutdij” Instagram oldalán teszi közzé a sorsolás napján a három nyertes Játékos nevét. A nyertes Játékosok a sorsolást követően a „nemzetiutdij” Instagram profilon keresztül üzenetben felveszik a Szervezővel a kapcsolatot.

8. A NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE, ÁTVÉTELE

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel a Szervező Instagram üzenetben egyezteti. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele a sorsolást követő 90 napon belül meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 10 munkanapon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt.

9. ADATKEZELÉS

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

  • nyertesség esetén Instagram felhasználónevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, valamint a nyertesség tényének kommunikációjában azt felhasználja a sorsolást követő 90 napig;
  • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Szabályzat minden rendelkezését;
  • a nyertes Játékos(ok) felhasználónév adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C törvény 169. §-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze.
  • nyertesség esetén, ha a Játékos nyereményének átvételeként a személyes átvétel helyett a postai úton történő kézbesítést választja, a nevét és lakcímét megadja a Szervező számára. Szervező ezeket a személyes adatokat a sorsolást követő 90 napig tárolja.

Az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy bármikor tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését, vagy jelezze az adatkezelési hozzájárulás visszavonását elektronikus levél útján a kommunikacio@nemzetiutdij.hu email címen vagy írásban postai úton a NÚSZ Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45. B épület postai címen.

A nyertes Játékosok a random.org (üzemeltető: Randomness and Integrity Services Ltd.; székhely: Premier Business Centres, 8 Dawson Street, Dublin 2, D02 N767, Ireland; Cégjegyzékszám: 489434, Adószám: IE 9769936F) rendszerének igénybe vételével kerülnek kisorsolásra kizárólag az Instagram felhasználónevük felhasználásával. A random.org rendszer az Instagram felhasználónevet eltárolja az Európai Gazdasági Térségen kívül eső helyszínen. Bővebb információk angol nyelven: https://www.random.org/terms/privacy.

10. FELELŐSSÉG

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremény minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervező NÚSZ Zrt.-vel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Szervező kizárja a felelősségét az Instagram oldal meghibásodásáért, amely időtartam alatt az oldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 90 napig elérhető a www.nemzetiutdij.hu weboldalon.

Amennyiben a Játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon hozzászólást a nemzetiutdij Instagram oldalán a Játékról szóló poszt alatt vagy írjon direkt üzenetben a nemzetiutdij Instagram profilnak.

Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Instagram.