Pótdíjamnesztia kérelem úthasználati pótdíjakra

Ha ugyanazon gépjármű vonatkozásában többször kerül megállapításra pótdíj, lehetőség van a kérelem előterjesztésének napján, és az azt megelőző 180 napon belül észlelt, de 2020. november 01. után keletkezett jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott és meg nem fizetett pótdíjak kedvezményes megfizetésére. A kedvezményes pótdíj mértéke a gépjárműre irányadó és kiszabott alap pótdíj hatszorosa.

A kedvezménybe korábban már megfizetett pótdíjak nem vonhatók be.

Kérjük, hogy az ügyintézéshez szükséges, alább felsorolt valamennyi adatot és dokumentumot egy elektronikus levélben küldje meg a gyorsabb ügyintézés érdekében. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által igényelt szolgáltatás csak az alábbi adatok és dokumentumok hiánytalan és előírtaknak megfelelő rendelkezésre bocsátása esetén lesz teljesíthető.

A szolgáltatást igényelheti a jármű tulajdonosa /üzembentartója vagy meghatalmazottjuk. Meghatalmazás mintákat itt talál:
https://nemzetiutdij.hu/articles/article/formanyomtatvanyok

Javasoljuk a fenti elérhetőségen megtalálható meghatalmazás minta használatát.

Igényelje a szolgáltatás elvégzését az ugyfel@nemzetiutdij.hu címen az alábbi folyamat alapján.

 • Az e-mail tárgy mezőjében kérjük, tüntesse fel: PÓTDÍJAMNESZTIA E-MAILBEN
 • E-mailjében szíveskedjék megadni az alábbi adatokat:
  név (igénylő magányszemély vagy jogi személy neve),
  lakcím vagy székhely (irányítószám, város, utca, házszám),
  telefonos elérhetőség az esetleges adategyeztetés, kapcsolattartás érdekében.
 • Amennyiben meghatalmazottként jár el, csatolnia kell a meghatalmazását (Meghatalmazás mintákat itt talál:
  https://nemzetiutdij.hu/articles/article/formanyomtatvanyok).
 • Jogi személy igénylő esetén csatolni kell a jogi személy törvényes képviselőjének aláírási címpéldányát, és amennyiben az igénylő nem gazdasági társaság, úgy az igénylő szervezet nyilvántartásba vételét, illetve működését igazoló dokumentum másolatát.
 • Kérjük, hogy az ügyintézés megkönnyítése érdekében igazolja a pótdíjamnesztia igénybevételéhez szükséges összeg (az érintett gépjárműre irányadó alap pótdíj hatszorosa) megfizetését. Ha a pótdíjfelszólításhoz kapott csekken történt a pótdíj befizetés, úgy csatolnia kell a befizetést igazoló feladóvevényről készült képet/képeket. Ha banki átutalással történt, úgy az átutalást szükséges az átutalási igazolás másolatával igazolnia.

A fenti összeg megfizetésére a pótdíjamnesztia iránti kérelmének elfogadásáról szóló levelünk kézhezvételét követő 30 nap áll rendelkezésére. Javasoljuk, hogy az összeget mielőbb fizesse be és a befizetés tényét igazolja a NÚSZ Zrt. felé az amnesztia körébe vonható, még nem rendezett pótdíjas ügyeinek mielőbbi lezárása érdekében.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pótdíjamnesztia iránti kérelem benyújtása nem bír halasztó hatállyal a pótdíjak tekintetében, így amennyiben kérelme elutasításra kerül, mert a pótdíjamnesztia igénybevételéhez szükséges összeg nem kerül befizetésre az előírt határidőn belül, vagy a kérelem olyan pótdíjkövetelésekre vonatkozik, amelyekre az amnesztia kedvezménye nem biztosítható, úgy az addig meg nem fizetett, 60 napon túli esedékességű pótdíjak emelt összegben fizetendők.

Tájékoztatjuk, hogy a NÚSZ Zrt. az Ön által benyújtott dokumentumok alapján jár el, azok valóságnak történő megfelelését nem ellenőrzi. Ezért amennyiben a benyújtott dokumentumok tartalmát illetően megalapozott kétség merül fel, a NÚSZ Zrt. a szolgáltatással kapcsolatos jognyilatkozatát megtámadhatja.

A valótlan tartalmú nyilatkozat jogkövetkezményeinek viselésére teljes egészében a nyilatkozatot tevő személy köteles, ide értve különösen a szolgáltatás során esetlegesen visszavont pótdíjaknak a NÚSZ Zrt. részére történő megfizetését.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tájékoztató letöltése (pdf)