Tájékoztató személyes adatok kezeléséről

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 2020-as videópályázatának adatkezelési tájékoztatója

 

Tisztelt Pályázó!

Jelen tájékoztató célja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), valamint a GDPR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezéseinek megfelelő előzetes tájékoztatást adjon a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt. vagy Adatkezelő) az által életre hívott 2020-as "Hogy vezetnek a szüleid?" témájú videópályázatában (továbbiakban: videópályázat) pályázó és a pályázat tárgyát képező videófelvételen szereplő természetes személyek személyes adatainak Adatkezelő általi kezelése (a továbbiakban: „Adatkezelés”) tárgyában.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő az Ön alábbi személyes adatait kezeli:

 •  név
 • születési év
 • elérhetőségek (mobiltelefon, e-mail cím)
 • oktatási intézményének nevét és címét,
 • osztályának számát
 • 18 éves kor alatt a szülei, törvényes képviselőinek nevét
 • a fentieken túl valamennyi, a pályázatban Ön által megadott személyes adat

Az Adatkezelő  kezeli továbbá a pályázat keretében beküldött videófelvételen szereplő személyek képmását és hangját, valamint a videófelvételen általuk elmondott olyan információkat, melyek személyes adatnak minősülnek.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben Ön az egyik nyertes pályázó, úgy a NÚSZ Zrt. nyereménnyel kapcsolatos, jogszabály által előírt ügyintézés miatt az alábbi adatait is kezeli:

 • születési dátum,
 • születési hely,
 • nem,
 • lakcím,
 • a jelentkező és 18 éves kor alatt szüleinek / gondviselőjének aláírása,
 • adóazonosító jel és
 • TAJ-szám.

Az Adatkezelés célja, hogy Adatkezelő meg tudják ítélni, a pályázatot benyújtó személy életkorát, azt, hogy általános vagy középiskolai tanuló-e, hogy a részvételi szabályzatban leírtaknak megfelel-e, továbbá, hogy az Adatkezelő a pályázóval kapcsolatot tudjon tartani. A videófelvételen szereplő személyek személyes adatai tekintetében az adatkezelés célja a pályázat céljának beteljesítése.

Az Adatkezelés jogalapja az Ön, illetve a videófelvételen szereplő személyek önkéntes hozzájárulása, melyet jelen tájékoztató ismeretében tesznek meg.

Adatkezelésre a NÚSZ Zrt. képviseletében a vezérigazgató, a Stratégiai és Kormányzati Kapcsolattartásért Felelős Igazgatóság vezetője és a pályázattal kapcsolatos feladatok végrehajtásában közreműködő munkatársai jogosultak.

Az Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelés legfeljebb a pályázatok elbírálásának időpontjáig és a pályázók eredményről történő értesítéséig tart, kivétel ez alól a nyertes pályázat, illetve esetleges további, jó eredményt elérő pályázatok, melyekkel kapcsolatosan a személyes adatokat Adatkezelő a legfeljebb 5 évig kezelheti. A sajtó birtokában lévő video-, illetve fényképfelvételek a közzétételt követően az adott orgánum archívumában kerülnek megőrzésre.

A nyertes videofelvétel az Adatkezelő saját felületein (lásd később) kerül – változatlan tartalommal – közzétételre. A videófelvételek saját felületeken történő megjelentetésével összefüggésben a videófelvételen szereplő személyek képmása, hangja, a felvételen elhangzó személyes adatnak minősülő információk, valamint a nyertes pályázó neve, életkora kerülhet feltűntetésre.

Az Adatkezelő saját felületei

Adatkezelő az adatok biztonsága érdekében a pályázati anyagokat tartalmazó könyvtárat jelszóval védi. 

Az Adatkezelők elérhetőségei:

NÚSZ Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. B. épület, postacím: 1380 Budapest, Pf. 1170., tel.: +36 1 4368 000, e-mail: kommunikacio@nemzetiutdij.hu).

A NÚSZ Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: dpo@nemzetiutdij.hu (tel.: +36 1 4368 000).

Az Adatkezelésben Adatfeldolgozó nem vesz részt.

Az Ön, illetve az érintettek Adatkezeléssel kapcsolatosan gyakorolható jogai:

1.Tájékoztatáshoz való jog. A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően, Ön – értve ez alatt a továbbiakban a személyes adat érintettjét - tájékoztatást kérhet az Adatkezelők által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben az NÚSZ Zrt. az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím vagy levelezési cím) továbbítja az alábbi információkat:

 • milyen személyes adatokat kezel Önről;
 • milyen adatkezelés célokból;
 • az adatkezelés időtartama;
 • Önt adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról;
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak („Adatvédelmi Hatóság”) címzett panasz benyújtásának jogáról.

2. Másolat kéréséhez való jog. A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján Ön másolatot kérhet az NÚSZ Zrt. által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben az NÚSZ Zrt. az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja azokat a személyes adatokat, amelyeket Önről a NÚSZ Zrt. kezel.

3. Helyesbítéshez való jog. A GDPR 16. cikke alapján, kérelmére az Ön kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát.

4. Törléshez való jog. Ön kérheti, hogy töröljük személyes adatát, amennyiben annak jelen tájékoztató szerinti adatkezelési célja megvalósult, vagy amennyiben az adatkezelés jogszerűtlenül történt.

5. Korlátozáshoz való jog. Ön kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:

 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést, amíg az NÚSZ Zrt. ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmében esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolja.

6. A joggyakorlás közös szabályai. Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, mely időtartam legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A kérelem megtagadása esetén az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt   nyújthat be az Adatvédelmi Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat kérjen. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy az Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

Amennyiben az Ön megítélése szerint az Adatkezelő adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor az Adatvédelmi Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti.

Emellett Önnek joga van az Adatkezelő adatkezelésével szemben bírósághoz fordulni. A pert - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.